Zorgprofessionals hadden het de afgelopen maanden meer dan druk met covid-19, het coronavirus. Ze kregen veel waardering voor hun inzet en voor de kwaliteit van hun zorg en ze kregen letterlijk applaus. Nu de reguliere zorg weer op gang is gekomen, nemen agressie en geweld weer toe.

Wachttijden lopen soms op. Mensen hebben lang thuis gezeten, zijn hun baan kwijt of hebben verlies geleden. Dan kunnen negatieve emoties en frustratie hoog oplopen. Daarom is het ook nu belangrijk om na te gaan hoe we in ziekenhuizen Veiligezorg bieden. Hoe worden medewerkers voorbereid op mogelijke agressie-incidenten en welke mogelijkheden hebben ze om tijdens en na zo’n incident te handelen? Bekijk de checklist.

Checklist Veiligezorg in ziekenhuizen

Beleid

 • Is er draagvlak voor het veiligheidsbeleid onder de behandelaars, waren ze betrokken bij het vaststellen van het beleid?
 • Wordt het beleid uitgedragen naar patiënten en wordt duidelijk gemaakt wat ze kunnen verwachten, bijvoorbeeld over de lengte van wachtlijsten? Dat kan frustratie en agressie aan de balie voorkomen.

Bewustwording en training

 • Hebben alle medewerkers uitleg gehad over Veiligezorg?
 • Hoe zorgt het ziekenhuis voor veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers, zodat incidenten gemeld worden en het ziekenhuis daarop kan reageren?
 • Hebben de medewerkers geleerd wat ze het beste kunnen doen bij telefonische agressie?
 • Zijn de medewerkers getraind in het de-escaleren van incidenten? Wanneer is er voor het laatst getraind? Veiligezorg heeft een lijst van trainingsbureaus die ervaring hebben met dit soort trainingen voor zorgmedewerkers.
 • Zijn er intern duidelijke afspraken met o.a. de beveiliging en weten ze wat ze van elkaar mogen verwachten? Zijn er gezamenlijke oefeningen van zorgmedewerkers en beveiligers?

Maatregelen

 • Wordt er gewerkt in een veilige omgeving? Bekijk de checklist van Veiligezorg voor bestaande en geplande maatregelen.
 • Is de balie veilig en gastvrij?
 • Is er sprake van een alarmeringssysteem op de afdeling, zoals een alarmknop of persoonsalarm, en is goed geregeld wat er na een alarm moet gebeuren? Bekijk het hele alarmeringsschema.
 • Zijn er afspraken gemaakt met de lokale politie over haar rol bij incidenten en wordt hierover structureel overleg gevoerd om het beleid steeds te monitoren en/of bij te stellen?
 • Is er overleg binnen het ziekenhuis, met de politie en eventueel met andere zorginstellingen over het te voeren beleid en wordt er geleerd van en met elkaar?

Huisregels

 • Zijn het beleid en de maatregelen in huisregels vastgelegd?
 • Hoe weten bezoekers en patiënten wat de huisregels zijn en wat ze mogen verwachten?

Handelen tijdens een incident

 • Zijn er afspraken over hoe om te gaan met andere aanwezigen dan de veroorzaker(s)?
 • Weten zorgmedewerkers wat ze wel en niet tegen de politie mogen zeggen? Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding in de zorg, in overleg met de eigen jurist?

Handelen na een incident