1. Wat is het PLB?

Naast je vakantie-uren en wettelijke verlofvormen, ontvang je een persoonlijk levensfasebudget voor bestedingsdoelen in tijd.In overleg kan dit ook in geld of aan scholing worden besteed. Het PLB-budget bedraagt 57 uur bij een volledig dienstverband. Het PLB kent geen verjaringstermijn.

2. Voor wie geldt het PLB?

Voor alle medewerkers op wie de Cao Ziekenhuizen van toepassing is.

3. Wanneer en waarvoor mag ik mijn levensfasebudget opnemen?

Je kunt naar eigen inzicht en wensen jouw PLB opnemen. Je maakt een Werknemersplan PLB waarin je een gemotiveerd voorstel doet voor de inzet van je PLB uren. Dit plan wordt in overleg met je leidinggevende vastgesteld. In het plan geef je aan hoe je je PLB-uren wilt gebruiken op een wijze die bijdraagt aan het op een plezierige en gezonde wijze kunnen blijven verrichten van je werkzaamheden. Nu en in de toekomst. Je werknmersplan wordt jaarlijks besproken in het jaargesprek waarin de afspraken worden vastgesteld. Inspiratie opdoen voor je plan? Laat je inspireren door voorbeelden en laat je daarnaast inspireren door hoe je collega’s de uren besteedden.

Je werkgever stemt in met je keuze voor opname van je PLB, tenzij er sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang. Dit wordt jaarlijks in het jaargesprek afgesproken.Op jouw verzoek kan jaarlijks het opgebouwde PLB-budget worden ingezet in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van je werkgever.

4. Waarvoor kan ik mijn levensfasebudget inzetten?

Het levensfasebudget is op verschillende manier in te zetten. Klik hier voor voorbeelden en laat je daarnaast inspireren door hoe je collega’s de uren besteedden.

Op verzoek van de werknemer kan jaarlijks het PLB-budget worden ingezet in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

5. Mag ik mijn PLB-uren meenemen als ik ergens anders ga werken?

Als je bij een ander ziekenhuis gaat werken (waar ook de Cao Ziekenhuizen van toepassing is), kun je de uren meenemen. Je dient over ten minste 50 PLB-uren te beschikken en hiervoor een verzoek in te dienen bij je huidige werkgever. In overleg kan je uiteraard ook de uren opnemen of laten uitbetalen.

6. Wat gebeurt er met mijn PLB als ik stop met werken?

Aan het einde van het dienstverband worden de gespaarde uren door je werkgever uitbetaald. Bij uitbetaling van het opgebouwde budget bedraagt de waarde je dan geldende uurloon.

7. Mag ik mijn PLB-uren omzetten in geld?

Hoewel de PLB-uren bedoeld zijn om je zogenaamde duurzame inzetbaarheid te bevorderen, is op jouw verzoek een uitbetaling van de jaarlijkse opbouw van PLB-uren mogelijk. Van een verplichting daartoe kan geen sprake zijn. De waarde van een opgebouwd uur wordt bepaald op het moment van de afkoop.

8. Hoeveel PLB-uren krijg ik (jaarlijks)?

Het PLB wordt uitgedrukt in uren voor een voltijd werknemer. Voor een deeltijd werknemer wordt dit naar evenredigheid van het dienstverband vastgesteld. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2009 45 jaar of ouder waren. Meer informatie over de overgangsregeling is te vinden in het artikel 12.2.3 van de CAO.

9. Hoe weet ik hoeveel uren ik nu heb?

Dit is afhankelijk van je leeftijd, de (overgangs)regeling die voor jou van toepassing is en het aantal jaren dat je in dienst bent. Je werkgever voert de PLB-administratie uit. Je leidinggevende of de afdeling Personeelszaken kan je hierover meer informatie geven. Je kunt ook zelf rekenen met de PLB tool in de App Cao Ziekenhuizen.

10. Kan ik al mijn opgespaarde PLB_uren opnemen voorafgaand aan mijn pensioen?

In het werknemersplan PLB kan worden afgesproken dat gedurende een periode van maximaal 50 weken voorafgaande aan de pensioen/AOW-gerechtigde leeftijd PLB-verlof aaneengesloten en volledig wordt opgenomen. Is een dergelijke afsrpaak niet gemaakt, dan kan je voorafgaand aan je pensioen/AOW-gerechtigde leeftijd PLB-verlof opnemen voor ten hoogste de helft van je arbeidsduur van het voorafgaande kalenderjaar waarin je dit verlof wilt opnemen.

11. Krijg ik PLB-toeslag bij overwerk?

De werknemer die in deeltijd werkt en incidenteel overwerkt ontvangt in beginsel de PLB-tijd over deze uren in de vorm van een toeslag op zijn uurloon. Zie artikel 12.2.2 lid 5 van de Cao.

Voor meer informatie over de CAO klik hier.

Informatie over het PLB is te vinden in artikel 12.2.

12. Welke waarde heeft mijn PLB-verlof?

De waarde van verlof in tijdsparen stijgt telkens mee met je loonontwikkeling vanaf het moment van de opbouw van het verlof. Periodieken, cao-verhoging en eventuele promoties worden in de waardeberekening meegenomen. De waarde van je verlof groeit dus met je uurloon mee.

Voor meer informatie over de CAO klik hier.

Informatie over het PLB is te vinden in artikel 12.2 van de Cao Ziekenhuizen