Een veilige werkomgeving is in iedere branche een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met PGGM&CO onderzoek gedaan naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Hieruit blijkt dat in alle sectoren ongewenst gedrag voorkomt door collega’s of leidinggevenden. Binnen de ziekenhuizen geeft 32 procent van de respondenten aan de voorgaande 12 maanden ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s te hebben ervaren. Verbale agressie, pesten en seksuele intimidatie scoren in de ziekenhuizen significant hoger dan de rest van de sector Zorg en welzijn. De umc’s scoren (in vergelijking met de andere zorgbranches) het hoogst op de ervaren interne agressie door collega’s of leidinggevenden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat:

  • 55% normen en grenzen over het omgaan met elkaar bespreken binnen het team;
  • 90% weet waar ongewenst gedrag gemeld kan worden;
  • 42% ongewenst of agressief gedrag meldt;
  • tussen de 40 en 51% van de melders, afhankelijk van het soort ongewenst gedrag, ontevreden is over de opvang en de nazorg;
  • 1% hiervan aangifte heeft gedaan.

Via dialoog naar interventies

De werknemers- en werkgeversorganisaties die zijn vertegenwoordigd in de StAZ en SoFoKleS hechten veel waarde aan een veilige werkomgeving. Ze zien in de uitkomsten van dit onderzoek dan ook de noodzaak om direct aan de slag te gaan met de aanpak van interne agressie en ongewenst gedrag. Daarom is een project gestart met subsidie van het ministerie van VWS. Het project kent vijf fases:

  1. Deskresearch
  2. Dialoogsessies met directie/bestuur, OR, HR en arbo, en lokale vertegenwoordiging van vakbonden
  3. Toepassing van interventies in de organisaties
  4. Evalueren van interventies
  5. Een plan voor borging