Hoe zorgen we voor structureel meer kwalitatieve stageplaatsen voor mbo- en hbo-studenten in de zorg? Door regionale samenwerking tussen stagebieders en onderwijsinstellingen en het ontwikkelen en verspreiden van goede praktijkinitiatieven. Dat blijkt uit onderzoek van AZW naar zorgstages. Het onderzoek levert drie scenario’s op waar de sociale partners in de zorg en het ministerie van VWS zo mee aan de slag kunnen.

Hoewel de druk op zorgstages door de coronacrisis extra hoog is, speelt de stageproblematiek in de sector al langer. Om de druk op zorgstages te verlichten, werken de onderzoekers drie scenario’s uit. Voor de lange termijn is het scenario een integraal regionaal opleidingsprogramma, voor de middellange termijn is dat het versterken van innovatief opleiden in de zorg, en voor de korte termijn de aanpak van coronagerelateerde stageproblematiek.

Drie scenario’s voor zorgstages

Om op lange termijn knelpunten rondom stages op te lossen, is volgens de onderzoekers een structurele oplossing nodig: een integraal regionaal opleidingsprogramma waarmee loopbaanpaden sectorbreed en op organisatie-overstijgend niveau mogelijk worden. Goede zorgstages zijn immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van stagebieders en opleiders. Voor de middellange termijn adviseren onderzoekers om bestaande praktijkinitiatieven te stimuleren en te verbreden. Denk aan hybride docentschap, flexibele invulling van stages en alternatieve stageplaatsen voor jongerejaars. Belangrijk is vooral dat sociale partners en overheden financiële ruimte bieden, kennisdeling stimuleren en daarbij belemmerende regelgeving en andere obstakels wegnemen.

Omdat er door de coronacrisis extra (acute) druk is komen te staan op stages in de zorg is er ook een scenario opgesteld met oplossingsrichtingen op de korte termijn. Stages moeten aangepast worden zodat studenten hun praktijk- en leerachterstanden kunnen inhalen en hun leerdoelen alsnog bereiken. Dat vraagt om creativiteit, flexibiliteit, maatwerk en korte lijnen.

Verder lezen?

Meer weten over het anders organiseren van stageplaatsen in de zorg? Lees het afsluitende onderzoeksartikel van AZW en download het onderzoek.