Wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling of opvoedingssituatie van een kind dat patiënt is in het ziekenhuis, worden soms instanties als de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of Jeugdbescherming betrokken. Wanneer trek je als medewerker aan de bel? Wie is hiervoor aanspreekpunt? En wanneer worden deze instanties erbij betrokken? In Amsterdam hebben het AMC en jeugdbeschermingsorganisaties een nieuw samenwerkingsprotocol opgesteld.

In alle gevallen blijven ouders verantwoordelijk voor hun kind, maar er zijn situaties waarin de zorgen zo groot zijn, dat er mogelijk kinderbeschermende maatregelen moeten worden genomen. Samenwerking tussen ouder(s) en alle partijen is dan van groot belang. Goede en duidelijke afspraken en communicatie daarover zijn voor alle betrokkenen wenselijk. Dit komt ten goede aan de zorg voor het kind, de ouders, maar ook aan de veiligheid van alle zorgmedewerkers. Vooral wanneer het om ingrijpende, moeilijke situaties gaat is het nodig duidelijke afspraken te maken, die iedereen helderheid bieden en bijdragen aan de rust op de afdeling.

Vanwege de decentralisaties in de zorg en de nieuwe Jeugdwet is de jeugdzorg erg veranderd. Het oude protocol vroeg daarom om een update. Het samenwerkingsprotocol van het Academisch Medisch Centrum (AMC), Jeugdbescherming Amsterdam, de Raad voor de Kinderbescherming regio Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, beschrijft de werkwijze en afspraken die gelden bij de moeilijke situaties. Het protocol wordt door hen ter beschikking gesteld als voorbeeldprotocol aan alle ander ziekenhuizen en hun partners op dit gebied in Nederland.

Download het samenwerkingsprotocol >