Regeling Generatiebeleid ziekenhuizen

Kansen voor jong en oud dankzij regeling Generatiebeleid

In de Cao Ziekenhuizen is een regeling Generatiebeleid opgenomen. Doel van de regeling is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en een evenwichtige levensopbouw van het personeelsbestand. De regeling maakt het daarom mogelijk dat werknemers van 60 jaar en ouder minder uren gaan werken. Dit biedt hen de kans om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken en geeft bovendien ruimte aan instroom van nieuwe werknemers. Alle afspraken worden op wederzijds vrijwillige basis gemaakt tussen werkgevers en werknemers.

Inhoud regeling Generatiebeleid

De volledige regeling Generatiebeleid vindt u in de tekst van de Cao Ziekenhuizen. Hieronder leest u de belangrijkste afspraken:

 • Werkgevers en werknemers kunnen op basis van wederzijdse vrijwilligheid afspraken maken over de toepassing van de regeling Generatiebeleid. Hierdoor kan de arbeidsduur worden aangepast aan de wensen en behoeften van de werknemers en de instelling.
 • De regeling Generatiebeleid staat open voor werknemers die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023, zestig jaar of ouder zijn of worden. Wordt toepassing van de regeling afgesproken? Dan kan de werknemer tot het einde van zijn arbeidsovereenkomst deelnemen.
 • Binnen de organisatie vindt jaarlijks overleg plaats tussen de bestuurder en de vertegenwoordigers van regionale werknemersorganisaties. De feitelijke en te verwachten toepassing van de regeling Generatiebeleid wordt dan besproken.
 • Werknemers die gebruik maken van de regeling krijgen een vrijstelling van een deel van de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen uren. De omvang van de vrijstelling wordt in overleg vastgesteld. Het aantal werkuren bedraagt minimaal gemiddeld 18 uur (50% van een voltijd dienstverband). De opbouw van alle arbeidsvoorwaarden ‘in tijd’ wordt evenredig teruggebracht naar het gekozen niveau.
 • De regeling mag niet tot werkdrukverhoging leiden. Om die reden worden de vrijgekomen uren herbezet of de productie wordt aangepast.
 • Medewerkers moeten voor toepassing van de regeling eerst alle PLB-uren volledig opmaken. Tijdens toepassing van de regeling ontvangen medewerkers jaarlijks 57 PLB-uren op basis van een 100% dienstverband. De in de overgangsregeling (artikel 12.2.3 en 12.2 4 en 12.1.2 lid 4 Cao Ziekenhuizen) toegekende extra uren komen te vervallen.
 • Tijdens deelname wordt de pensioenopbouw volgens de hoofdregel op 100% van de oorspronkelijke contractsomvang voortgezet. Werknemers mogen ook kiezen voor een lagere pensioenopbouw, met als ondergrens het niveau waarop uitbetaling plaatsvindt. De pensioenpremieverdeling tussen werkgever en werknemer blijft 50%-50%.

Rekentool Generatiebeleid

Deelname aan de regeling Generatiebeleid heeft gevolgen voor het inkomen en de pensioenopbouw van werknemers. Op verzoek van werkgevers en werknemers heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) daarom een handige rekentool ontwikkeld. Deze geeft inzicht in de belangrijkste gevolgen van deelname aan de regeling. Hierdoor kunt u de afweging om invulling te geven aan het Generatiebeleid zorgvuldiger maken.

 

Meer informatie

PFZW regelt het pensioen voor medewerkers in de zorgsector. Meer informatie over de pensioenmogelijkheden waarin PFZW voorziet vindt u op de website van PFZW.

Wilt u meer informatie over de regeling Generatiebeleid? Dan kunt u contact opnemen met de cao-partijen via de gebruikelijke kanalen.

 • NVZ vereniging van ziekenhuizen

 • FNV Zorg en Welzijn

 • CNV Zorg en Welzijn

 • FBZ

 • NU ’91