Europese Sociale Dialoog

De Europese Unie heeft de laatste jaren steeds meer invloed gekregen in de zorgsector, vooral door toegenomen Europees beleid rond werkgelegenheid en sociale zaken. Om mee te kunnen praten over dit beleid, hebben Europese ziekenhuizen in 2006 het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche opgericht. De StAZ heeft hier een actieve bijdrage aan geleverd.

Het comité is één van de belangrijkste Europese overlegorganen voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche. De Europese Commissie ziet het comité als een belangrijke partij die zij consulteert bij het ontwikkelen van beleid en regelgeving.

Het comité heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Het innemen van standpunten over EU-initiatieven op het gebied van sociaal en werkgelegenheidsbeleid en ander beleid dat impact heeft op de ziekenhuisbranche.
  • Het stimuleren van de sociale dialoog binnen de ziekenhuisbranche, op Europees, nationaal én lokaal niveau.

Met hun deelname aan het comité, behartigen de Nederlandse sociale partners de belangen van de Nederlandse ziekenhuizen in Europa. Daarnaast draagt het Comité bij aan de kennisuitwisseling en samenwerking tussen de Europese vakbonden en werkgeversorganisaties.

Samenstelling

Het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche bestaat uit ongeveer 60 vertegenwoordigers van nationale werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche. De ene helft vertegenwoordigt de nationale werkgeversorganisaties en de andere helft de nationale werknemersorganisaties. De werkgevers worden vertegenwoordigd door de Europese werkgeversorganisatie HOSPEEM en de werknemers door de Europese werknemersorganisatie EPSU.

Gezamenlijk uitdagingen en thema’s

HOSPEEM en EPSU praten samen met de nationale sociale partners over arbeidsmarktuitdagingen waarmee de Europese ziekenhuizen geconfronteerd worden. Die uitdagingen zijn, ondanks de grote verschillen die er bestaan in Europa, vaak dezelfde. Zo hebben veel Europese landen te maken met bezuinigingen op de zorg, een vergrijzend personeelsbestand en tekorten aan voldoende kwalitatief zorgpersoneel. Thema’s als werving, selectie en behoud van medewerkers, arbeidsmigratie en erkenning van elkaars opleidings- en kwaliteitseisen staan daarom centraal binnen het comité.

Vertegenwoordiging StAZ-leden

FNV Zorg & Welzijn, CNV Connectief en NU’91 zijn lid van de Europese werknemersorganisatie EPSUen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is lid van de Europese werkgeverskoepel HOSPEEM. Daarmee nemen deze StAZ-leden rechtstreeks deel aan het comité. De andere StAZ-leden volgen de ontwikkelingen vanaf de zijlijn. Door in StAZ-verband hun mening te geven over de activiteiten en ontwikkelingen van het comité, worden de belangen en meningen van alle leden van de Nederlandse ziekenhuissector bij het comité behartigd.

Werkwijze

Het comité komt minimaal twee keer paar jaar met alle leden bijeen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het werkprogramma vastgesteld en worden besluiten genomen over standpunten en richtlijnen. De leden van het comité werken in werkgroepen aan verschillende activiteiten en thema’s. Er zijn voor de periode 2014-2016 drie werkgroepen:

  • Veiligheid en gezondheid op het werk
  • Werving, selectie en behoud van zorgmedewerkers
  • Continue professionele ontwikkeling en een leven lang leren

Resultaten en projecten

Een van de concrete resultaten van het comité is de gedragscode over ethisch werven over de grens. Deze gedragscode is in 2008 opgesteld door HOSPEEM en EPSU. Met de gedragscode worden randvoorwaarden gesteld aan de internationalisering van de zorgarbeidsmarkt in Europa.

Daarnaast zijn EPSU en HOSPEEM een gezamenlijk project gestart rondom psychosociale risico’s en stress op het werk en over overbelasting van het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen). Over deze thema’s zijn twee internationale conferenties georganiseerd, waarbij interessante praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld werden.

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met
Lodewijk Buschkens l.buschkens@caop.nl of
00 32 497 445 394