De Europese Unie heeft de laatste jaren steeds meer invloed gekregen op de zorgsector. Oorzaak hiervan is vooral het toegenomen Europees beleid over werkgelegenheid en sociale zaken. Om mee te kunnen praten over dit beleid, hebben Europese ziekenhuizen in 2006 het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche opgericht. De StAZ heeft hieraan een actieve bijdrage geleverd. Het comité is één van de belangrijkste Europese overlegorganen voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche. De Europese Commissie vraagt het comité om advies bij het ontwikkelen van beleid en regelgeving.

Doelstellingen Comité voor Europese Sociale Dialoog

Het comité heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Standpunten innemen over EU-initiatieven inzake sociaal en werkgelegenheidsbeleid en ander beleid dat impact heeft op de ziekenhuisbranche.
  • Het stimuleren van de sociale dialoog binnen de ziekenhuisbranche. Op Europees, nationaal en lokaal niveau.

Met hun deelname aan het comité, behartigen Nederlandse werkgevers en werknemers de belangen van de Nederlandse ziekenhuizen in Europa. Ook draagt het Comité bij aan de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de Europese werknemers- en werkgeversorganisaties.

Samenstelling Comité

Het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche bestaat uit ongeveer 60 vertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen in gelijke delen de Nederlandse werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche. De werkgevers worden vertegenwoordigd door de Europese werkgeversorganisatie HOSPEEM. De werknemers worden door de Europese werknemersorganisatie EPSU vertegenwoordigd.

Gezamenlijk uitdagingen en thema’s

HOSPEEM en EPSU praten samen met Nederlandse werkgevers en werknemers over de arbeidsmarktuitdagingen waarmee de Europese ziekenhuizen geconfronteerd worden. Ondanks de grote verschillen in Europa zijn die uitdagingen vaak gelijk. Zo hebben veel Europese landen te maken met bezuinigingen, vergrijzing in het personeelsbestand en een tekort aan kwalitatief zorgpersoneel. Binnen het comité staan daarom de thema’s werving, selectie, personeelsbehoud, arbeidsmigratie en erkenning van elkaars opleidings- en kwaliteitseisen centraal.

Vertegenwoordiging StAZ-leden

StAZ-leden nemen rechtstreeks deel aan het comité. FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 zijn namelijk lid van de Europese werknemersorganisatie EPSU. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is lid van de Europese werknemersorganisatie HOSPEEM. De overige StAZ-leden volgen de ontwikkelingen vanaf de zijlijn. Alle leden kunnen in StAZ-verband reageren op ontwikkelingen en activiteiten van het comité. Hierdoor worden de belangen van alle leden van de Nederlandse ziekenhuissector bij het comité behartigd.

Werkwijze

Drie keer per jaar komen alle leden van het comité bijeen tijdens de Algemene Ledenvergadering in Brussel. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over standpunten en richtlijnen. Ook wordt het werkprogramma vastgesteld. Het huidige werkprogramma 2020- 2022 is opgesteld rond vier thema’s:

  • Veiligheid en gezondheid op het werk
  • Werving en behoud van zorgmedewerkers
  • Continue professionele ontwikkeling en Europees beleid op het gebied van gezondheidszorg
  • Ziekenhuispersoneel en personeel in de gezondheidszorg

Resultaten en projecten

Eén van de concrete resultaten van het comité is de gedragscode over ethisch werven over de grens. Deze gedragscode is in 2008 opgesteld door HOSPEEM en EPSU. Met de gedragscode worden randvoorwaarden gesteld aan de internationalisering van de zorgarbeidsmarkt in Europa.

Daarnaast zijn EPSU en HOSPEEM een gezamenlijk project gestart. Dit project is gericht op psychosociale risico’s en stress op het werk en op overbelasting van het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen). Over deze thema’s zijn twee internationale conferenties georganiseerd. Tijdens deze conferenties werden interessante praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld.