Europese ArbeidsautoriteitIn het afgelopen decennium is het aantal mensen dat in een ander EU-land is gaan wonen en werken bijna verdubbeld tot 17 miljoen in 2017. Ook in ziekenhuizen komt arbeidsmobiliteit binnen de EU voor. Om eerlijke arbeidsmobiliteit te bevorderen, heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit gelanceerd.

Europese Arbeidsautoriteit

De Europese Arbeidsautoriteit moet werknemers, zelfstandigen, bedrijven en nationale overheden helpen de voordelen van het vrij personenverkeer optimaal te benutten en zorgen voor eerlijke arbeidsmobiliteit. De Europese Arbeidsautoriteit krijgt drie taken:

  • Informatie verstrekken over banen, leerplaatsen, mobiliteitsregelingen, aanwerving en opleiding, evenals over rechten en plichten bij wonen, werken en actief worden in een ander EU-land.
  • Samenwerking verbeteren tussen de bevoegde nationale instanties door te zorgen dat de EU-regels voor mobiliteit eenvoudig en doeltreffend kunnen worden toegepast. De Europese Arbeidsautoriteit moet de nationale instanties bijvoorbeeld gaan helpen bij informatie-uitwisseling, capaciteitsopbouw en gecoördineerde of gemeenschappelijke inspecties.
  • Bemiddelen bij grensoverschrijdende conflicten, zoals reorganisaties van bedrijven waarbij meerdere EU-landen betrokken zijn.

Gedragscode Ethisch Werven

Een aantal van de hierboven genoemde taken, zoals informatieverstrekking over onderwijs, arbeidsvoorschriften en gezondheidszorg vinden we terug in de Gedragscode Ethisch Werven. Deze gedragscode is in 2010 opgesteld door de sociale partners in de ziekenhuisbranche. Zij stimuleren hiermee dat grensoverschrijdende werving van personeel in de gezondheidszorg volgens ethische gedragsregels verloopt.

Wisselende reacties sociale partners

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de autoriteit niet nodig: ‘Een nieuwe EU-autoriteit heeft als nadeel dat wat nationaal gebeurt opnieuw wordt gedaan.’ Zij pleiten voor het inzetten van beleidsmedewerkers voor het bestrijden van grensoverschrijdend misbruik en fraude. Deze beleidsmedewerkers kunnen dan de bestaande instanties en systemen verbeteren.

Vakbond FNV reageert lauwtjes op het initiatief. De bond vindt de autoriteit in het huidige plan van Brussel maar een tandeloze tijger. ‘Geen enkel frauduleus bedrijf wordt hier bang van,’ stelde FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga in de media.

Arbeidsinspectie met tanden

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) gaf in een interview in het AD aan een arbeidsinspectie met tanden te willen: ‘Eurocommissaris Thyssen gaat uit van een soort vrijwillige samenwerking tussen inspectiediensten, zonder dat een nationale inspectie tot medewerking kan worden gedwongen. Ik vind ook dat bonden en werknemers zelf klachten moeten kunnen aandragen waarop de Europese arbeidsautoriteit dan móet reageren. Commissievoorzitter Juncker, die als eerste met dit plan kwam, maakte een vergelijking met de Bankenautoriteit. Nou, die heeft wél tanden. Waarom dan de arbeidsautoriteit niet?’ Jongerius denkt dat een parlementsmeerderheid net als zijzelf een stevige autoriteit wil, van de lidstaten weet ze dat niet.

De Europese besluitvormingsprocedure

De verordening leidt na haar gang door de Europese wetgevingsprocedure tot een nieuw gedecentraliseerd EU-agentschap, operationeel in 2019. Het voorstel is nu conform de gewone wetgevingsprocedure voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

De Nederlandse CDA Europarlementariër Jeroen Lenaers is aangesteld als rapporteur voor deze verordening. ‘Dit is hard nodig,’ zegt Lenaers in de media. ‘In de laatste tien jaar is het aantal mensen die in een ander land werken dan waar ze wonen of vandaan komen, verdubbeld. Meer arbeidsmobiliteit kent ook schaduwzijden, zoals toegenomen fraude en oneerlijke concurrentie. Nationale arbeidsinspecties moeten daarom Europees gaan opereren.’

Meer informatie

Memo: vragen en antwoorden over de Europese Arbeidsautoriteit
10 jaar ethisch verantwoorde personeelswerving over de grens
Gedragscode en follow-up inzake werving over de grens en behoud van personeel in de ziekenhuisbranche volgens ethische gedragsregels