Werknemers worden steeds ouder en de uitdaging is om hen vitaal, gemotiveerd en competent aan het werk te houden. Daarom besteedt de Europese Unie veel aandacht aan het thema duurzame inzetbaarheid. Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, zet in op zowel de mentale en fysieke gezondheid van werknemers, als hun vaardigheden en competenties.

Eurofound noemt dit thema ‘Sustainable work’ en hanteert de volgende definitie: ‘Working and living conditions that are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’.

Europese initiatieven

De Europese Unie ondersteunt het beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid met diverse initiatieven. Deze initiatieven zijn veelal gericht op onderdelen van duurzame inzetbaarheid als: evenwicht tussen werk en privéleven, arbeidsomstandigheden, flexibel werken, banen en groei, preventie, leven lang leren en active ageing. Het is de combinatie van al deze initiatieven die bijdraagt aan het tegengaan van verzuim en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot. Hieronder vindt u zeven voorbeelden van Europese initiatieven.

 1. Gezond en veilig op het werk 014-2020
  In de mededeling van de Europese Commissie inzake een strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 worden de belangrijke strategische doelstellingen en een reeks actiepunten gepresenteerd ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van werknemers.
 1. De Europese pijler van sociale rechten
  De Europese pijler van sociale rechten is een initiatief van de Europese Commissie om de rechten van burgers op het gebied van werkgelegenheid en sociale zekerheid te versterken. Aan de basis liggen 20 beginselen die essentieel zijn voor goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. De volgende beginselen verschaffen werknemers rechten die vanuit verschillende invalshoeken bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid:

  • Veilige en flexibele werkgelegenheid
  • Evenwicht tussen werk en privéleven
  • Een gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en gegevensbescherming
 2. Agenda voor vaardigheden voor Europa
  Deze agenda richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en de relevantie van aangeleerde vaardigheden. Daarnaast richt het zich op het beter zichtbaar en vergelijkbaar maken van vaardigheden en kwalificaties en op het verbeteren van de kennis en informatie over vaardigheden en het intelligente gebruik ervan voor betere loopbaankeuzes.
 3. Coalitie digitale vaardigheden en banen
  De coalitie voor digitale vaardigheden en banen richt zich onder meer op het versterken van de digitale vaardigheden van werknemers. Hieronder valt bijscholing op digitaal vlak van personeel en werkzoekenden
 4. ‘Age-friendly work’
  In het rapport Towards age-friendly work in Europe worden feiten en statistieken, Europese wet- en regelgeving, en beleidsvoorbeelden op het gebied van duurzame inzetbaarheid uiteengezet.
 5. Horizon 2020
  Horizon 2020 is het Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa. Met deze subsidies moeten er investeringen worden gedaan om maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing en gezondheid aan te gaan.
 6. Het Europees Sociaal Fonds
  Het Europees Sociaal Fonds is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan gemakkelijker te maken. Daarom investeert het fonds in duurzame en kwalitatieve banen, opleidingen en levenslang leren. ESF-projecten helpen bedrijven ook om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren voor alle werknemers.

Europese sociale partners

Op Europees niveau laten de sociale partners zich ook niet onbetuigd. Als antwoord op de uitdagingen die voortvloeien uit demografische verandering hebben BusinessEurope, UEAPME, CEEP en het EVV besloten om een autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden en een intergenerationele aanpak op te stellen. De Europese sociale partners wijzen erop dat er maatregelen nodig zijn om oudere werknemers aan het werk te houden tot de pensioengerechtigde leeftijd. Tegelijkertijd dient de overgang tussen generaties vlot te verlopen om een hoge jeugdwerkloosheid te voorkomen.