Cao Ziekenhuizen 2014-2016

De Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 34 maanden: van 1 maart 2014 tot 31 december 2016.

Bekijk de volledige cao op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
De StAZ heeft ook de App cao ziekenhuizen ontwikkeld waarin u naast alle afspraken uit de cao gemakkelijk uw PLB en ORT kunt berekenen.

Een aantal thema’s uit de cao is hieronder uitgelicht.

Scholing

De cao-partijen investeren blijvend in scholing en ontwikkeling van medewerkers. Alle medewerkers met een contract hebben recht op scholing. Hiervoor is drie procent van de totale loonsom beschikbaar gesteld. Medewerkers maken samen met hun leidinggevende een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin de scholingsbehoefte wordt opgenomen. Werknemers van wie het scholingsverzoek door de werkgever wordt afgewezen, kunnen een beroep doen op de werknemersklachtencommissie.

Van werk naar werk

De cao-partijen willen schaarse, goed opgeleide mensen behouden voor de sector. Daarvoor wordt ingezet op een van-werk-naar-werk-aanpak via regionale netwerken. Scholing is belangrijk om de kans op een succesvolle overstap te vergroten. Als een boventallige medewerker een aantoonbare achterstand op de arbeidsmarkt heeft (bijvoorbeeld door onvoldoende scholing), blijft de medewerker langer in dienst om te worden bijgeschoold en begeleid.

Flexcontracten

In de cao is afgesproken dat externe flexibiliteit zoveel mogelijk wordt omgezet in interne flexibiliteit. Werknemers met een nul-uren contract die structureel aan het werk zijn, krijgen recht op een arbeidsovereenkomst met een aantal overeengekomen werkuren per jaar. Ook worden tijdelijke contracten bij normaal functioneren omgezet in contracten voor onbepaalde tijd, mits de betreffende functie tot de vaste formatie behoort.

Persoonlijk levensfase budget (PLB)

Met het Persoonlijk levensfasebudget (PLB) kunnen werknemers uren sparen om op te nemen voor bijvoorbeeld mantelzorg of extra hersteltijd. Sociale partners willen daarmee de duurzame inzetbaarheid van de werknemer bevorderen. In de cao 2014-2016 krijgen medewerkers het recht om hun PLB ruimer in te zetten, bijvoorbeeld voor opleiding, ontwikkeling en extra inkomen. Iedere medewerker moet een plan indienen waarin staat hoe hij zijn PLB wil gebruiken.

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met
Niels Mooij
n.mooij@caop.nl
of 06-23689643