Subsidieregeling stageplaatsen zorg (Stagefonds VWS)

Het Stagefonds is een regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die bijdraagt in de kosten van stages van bepaalde zorgopleidingen. Het doel van het fonds is meer stageplaatsen creëren om de in- en doorstroom van zorgpersoneel te verbeteren.

Alle instellingen die zorg leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wet op de Jeugdzorg, komen in aanmerking voor vergoeding uit het Stagefonds. De subsidie geldt voor stages voor verpleegkundigen, verzorgenden of voor een sociaal agogische opleiding. Instellingen die onder deze regeling vallen ontvangen van VWS een aanvraagformulier.

Meer informatie

Alle informatie over de regeling en de procedure van u op de website van het Stagefonds VWS.

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op via 
staz@caop.nl

of 070-3765920