De NVZ en de vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016. Daarnaast ontvangen de medewerkers twee keer een eenmalige uitkering. Ook hebben de partijen afgesproken blijvend te investeren in scholing en ontwikkeling van de medewerkers. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2014 en loopt tot 31 december 2016. Het principeakkoord wordt binnenkort voorgelegd aan de leden van de vakbonden voor instemming.

Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) en Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

De medewerkers in de ziekenhuizen krijgen het recht om hun PLB ruimer in te zetten. Tot nu toe was het alleen mogelijk om PLB op te nemen in vrije tijd. Met het akkoord is het nu ook mogelijk geworden om PLB in te zetten voor opleiding, ontwikkeling en extra inkomen. In het akkoord is afgesproken dat de onregelmatigheidstoeslag tijdens opname van vakantie-uren wordt doorbetaald. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid over de uitbetaling van ORT tijdens vakantieverlof.

Flexcontracten

Verder is afgesproken dat externe flexcontracten worden omgezet in vaste contracten voor intern personeel. Ook wordt de wachtgeldregeling omgezet in een activeringsregeling die van-werk-naar-werk als uitgangspunt heeft, waardoor medewerkers meer zekerheid op werk houden.

Aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden

Volgens FNV Zorg & Welzijn kunnen medewerkers dankzij een structureel scholingsbudget van 3% per jaar hun vakkennis op peil houden en zich persoonlijk blijven ontwikkelen, zodat ze aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt.

Volgens de NVZ biedt het totale akkoord een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de 190.000 medewerkers in de ziekenhuizen, revalidatiecentra en overige categorale instellingen. De NVZ meent hiermee dat de instellingen een goede basis houden om hun positie als aantrekkelijke werkgever te behouden.

Nu’91 meldt dat verpleegkundigen zich gesteund kunnen zien door een cao met een loonsverhoging, goede afspraken over de onregelmatigheidstoeslag en recht op scholing. Gezien alle verandering in de zorg is het belangrijk dat verpleegkundigen goed opgeleid zijn. Werkgevers investeren 3% van de loonsom voor scholing in medewerkers, zodat zij mobiel blijven en niet hun toekomst dreigen te verliezen als hun baan onverhoopt verdwijnt.

CNV Publieke zaak is ook blij met het akkoord. Vaste banen leiden volgens hen tot vast werk, wat perspectief biedt voor werknemers die instromen in de sector. Dat is goed voor de kwaliteit van zorg en de werkdruk op de afdelingen.

FBZ meldt dat meer vaste contracten en het scholingsbudget dat beschikbaar wordt gesteld de kwaliteit ten goede komt. Omdat het werk in ziekenhuizen verandert en de vergrijzing steeds meer toeneemt is het van groot belang dat in de werknemers wordt geïnvesteerd.