Benieuwd naar hoe het staat met werkdruk, agressie en verzuim in de branche? Wil je een overzicht van de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt? Of meer weten over de mogelijkheden die technologie en domotica bieden om praktische problemen op te lossen?

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) biedt een actueel overzicht van de arbeidsmarktontwikkelingen in 2019 in de branche ziekenhuizen.

Redenen voor vertrek werknemers

In een infographic zie je de stand van zaken in de branche op de thema’s arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica. Verder is er voor de branche een visual gemaakt met kerncijfers en de uitkomsten van het AZW werkgevers- en werknemerspanel. Uit de infographic en de visual blijkt dat 59% van de ziekenhuizen moeilijk vervulbare vacatures heeft. 91% van de werknemers zegt inhoudelijk leuk werk te hebben en 79% is (zeer) tevreden over het werk. Wel heeft 23% in de 12 maanden voor het onderzoek actie ondernomen om ander werk te zoeken en 30% heeft de wens om binnen 5 jaar te vertrekken.

Agressie

Als redenen voor vertrek noemen werknemers ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, maar ook intimidatie door collega’s of de leidinggevende. Intimidatie is een vorm van interne agressie. In de branche ziekenhuizen blijkt gemiddeld meer interne en externe agressie voor te komen dan in de sector Zorg en Welzijn als geheel. Om interne agressie tegen te gaan, kan het bijvoorbeeld helpen een vertrouwenspersoon aan te stellen. Om externe agressie (door patiënten en familieleden) tegen te gaan, voeren ziekenhuizen onder meer veiligheidsmaatregelen door en werken ze met gedragscodes.

Werkdruk

Werkdruk blijkt de belangrijkste oorzaak van het verzuim onder werknemers in de branche ziekenhuizen. 38% noemt dat als reden voor het verzuim. 48% van de werknemers vindt de werkdruk (veel) te hoog. Als oorzaken voor de werkdruk worden onder meer genoemd:

  • Administratieve druk
  • Toename zorgzwaarte door snellere doorloop patiënten en toename complexiteit zorg

Werkgevers proberen werkdruk tegen te gaan door het bespreekbaar te maken, door werkprocessen efficiënter te regelen en meer personeel aan te trekken.

Resultaten veldarena

Behalve de infographic en de visual met kerncijfers is er voor de branche een korte rapportage beschikbaar met de resultaten uit de uitgevoerde veldarena. Tijdens deze veldarena gingen werkgevers, en werknemers van de branche met de onderzoekers én met elkaar in gesprek over de thema’s arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica.

Bekijk de arbeidsmarktinformatie ziekenhuizen 2019 op de site van AZW.